Celoročná údržba zelene

 • Kosenie trávnych porastov, kosenie na extrémnych svahoch, kosenie ruderálnych porastov (samovoľné vzniknuté porasty rastlín), prerezávanie trávnika, prevzdušňovanie trávnika
 • Pletie záhonov, mulčovanie
 • Rez kríkov, rez živých plotov a iných okrasných rastlín
 • Oslobodenie pôdy, hnojenie pôdy alebo trávnika ….

 

Zemné práce pre sadovnícke úpravy

 • Odstránenie ruderálneho porastu mechanicky a odstránenie stariny
 • Plošná úprava terénu, urovnanie povrchu
 • Doplnenie ornice, doplnenie substrátu ….

 

Zakladanie trávnych porastov a iné sadovnícke úpravy

 • Príprava pôdy
 • Zakladanie trávnika trávnym rekultivátorom
 • Zakladanie trávnika súčasne s prvotnou starostlivosťou (prihnojovanie, chemické ošetrenie proti burinám, závlaha, prvá kosba, odvoz odpadu)

 

Správa a údržba cintorínov

 • celoročná údržba zelene
 • čistenie areálu, čistenie chodníkov
 • údržba a opravy mobiliáru
 • vymeriavanie hrobových miest
 • nakladanie s cintorínskym odpadom

 

Chemické ošetrenie vzrastlých drevín

 • Špecializácia na vysoké dreviny (napr. pagaštan konský)
 • Chemická likvidácia ruderálnych porastov
 • Ošetrenie trávnikov proti burinám

 

Letná a zimná údržba

 • Čistenie chodníkov, komunikácií a manipulačných plôch
 • Hrnutie ciest a manipulačných plôch
 • Nakladanie snehu mechanizmom, odvoz snehu
 • Posyp mechanizmom …